ราชภัฏโคราช รับรางวัล สถาบันการศึกษา ที่มุ่งพัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำ

       กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีมอบรางวัล Corporate Recognition Award ให้แก่ Nakhon Ratchasima Rajabhat University Club หรือ NRRU Toastmasters Club เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งได้รับเกียรติจาก Mr.Balraj Arunasalam ประธาน Toastmasters International จากประเทศศรีลังกา เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่มหาวิทยาลัย และ District Director Mr.Thawesak Thadajariyawong กล่าวสุนทรพจน์การสร้างแรงจูงใจให้กับผู้เข้าร่วมพิธี ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การสนับสนุน พัฒนาทักษะการสื่อสารและความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง