นายพิษณุรักษ์ ปานสันเทียะ ศิษย์เก่าราชภัฏโคราช เยาวชนต้นแบบ ด้านดนตรีไทย ระดับจังหวัด และรับรางวัลชมเชย ระดับชาติ

        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งข้อมูลประวัติผลงานของ นายพิษณุรักษ์ ปานสันเทียะ ศิษย์เก่าสาขาวิชาดนตรี คณะครุศาสตร์ และสมาชิกวงโปงลางสายแนนลำตะคอง เข้าร่วมการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทยจังหวัดนครราชสีมา ประเภทอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ.. 2561 ซึ่งผลปรากฏว่าได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบดีเด่น ด้านดนตรีไทยประจำจังหวัดนครราชสีมา หลังจากได้รับคัดเลือกระดับจังหวัด จึงได้ส่งรายชื่อเข้ารับคัดเลือกในระดับชาติ ซึ่งปรากฏว่า นายพิษณุรักษ์ ปานสันเทียะ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นเยาวชนต้นแบบ ระดับชมเชย ระดับชาติ ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ

        พร้อมกันนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ยังได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียติ ในฐานะสถาบันการศึกษาที่ส่งเสริมโครงการคัดเลือกเยาวชนดีเด่นด้านดนตรีไทย ประจำปี2561 ซึ่งมี อาจารย์สุธาสินี หาญชนะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี เป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร จาก นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย พ.. 2561 ระดับจังหวัด/กลุ่มเขต กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสถานศึกษา เมื่อวันที่6 กันยายน2561 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

        โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จัดโดย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นจากการเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ ร่วมส่งข้อมูลประวัติและผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยผู้ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด จะต้องส่งรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับภาค และในระดับชาติตามลำดับ ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับโล่และเกียรติบัตรยกย่องเชิญชูเกียรติ แบ่งเป็นระดับภาค จำนวน17 คน ระดับจังหวัด/กลุ่มเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน169 คน รวมทั้งสิ้น186 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ ให้ความสำคัญกับเยาวชนต้นแบบที่ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่วิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและมีคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม ที่ส่งเสริมให้เด็กไทยทุกคน สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างละ1 ชนิดต่อคน ได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจน