นางสาวนิธิพร สงสูงเนิน นักศึกษาภาษาไทย ราชภัฏโคราช รับตำแหน่งทูตกิจกรรมเยาวชน ปี 61 คนแรกของไทย

        เมื่อวันที่6-9 มิถุนายน2561 นางสาวนิธิพร สงสูงเนิน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้าร่วมโครงการค่ายรวมพลคนทำดี ปี3 พร้อมทั้งคัดเลือกนักกิจกรรมเป็นทูตกิจกรรมเยาวชน คนแรกของเมืองไทย ณ กรมกิจการเด็กและเยาวชน และคุ้มพญาซอรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า นางสาวนิธิพร สงสูงเนิน นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เป็นทูตกิจกรรม คนแรกของเมืองไทย ได้รับมงกุฏและโล่เชิดชูเกียรติ จาก นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

        ค่ายรวมพลคนทำดี ปี3 จัดโดย กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กรมส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการ เด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน โดยได้มีการเชิญชวนให้เยาวชนนักกิจกรรมทั่วประเทศ ที่มีอายุระหว่าง18-25 ปี ส่งคลิปวิดีโอนำเสนอความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ “ฉันภูมิใจ ที่ได้เกิดเป็นคนไทย” ความยาวไม่เกิน1 นาที พร้อมอัพโหลดลงเฟซบุ๊คของตนเอง และสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าค่ายรวมพลคนทำดี เพื่อค้นหานักกิจกรรมเป็นทูตกิจกรรมเยาวชน คนแรกของเมืองไทย จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบในการเผยแพร่ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถโดดเด่น และมีบทบาทในการร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น สังคม และประเทศชาติ