รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี เข้ารับพระราชทานรางวัล อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

        รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ ไทยธานี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการรางวัลแห่งชาติทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ

        การมอบรางวัลแห่งชาติฯ ประจำปี พ.ศ. 2559 จัดโดย สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีการพิจารณาคัดเลือกบุุคคลที่มีความเหมาะสมได้รับรางวัล แบ่งออกเป็น4 ประเภท คือ รางวัลคณบดีดีเด่นแห่งชาติ รางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นแห่งชาติ และรางวัลนิสิต/นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น12 รางวัล จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต/นักศึกษา ที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท เสียสละเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา อันนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป