อาจารย์นิเทศศาสตร์ โชว์ผลงานระดับประเทศ เป็นกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 32

       เมื่อวันที่31 มีนาคม2561 คณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับเกียรติให้เป็นคณะกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่32 ประจำปี2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดยคณาจารย์ที่ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการตัดสิน คือ อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ เป็นกรรมการตัดสินรางวัลประเภทรายการข่าวและสถานการณ์ปัจจุบัน และอาจารย์พีรวิชญ์ คำเจริญ เป็นกรรมการตัดสินรางวัลประเภทผู้พากษ์และผู้บรรยาย

        งานรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่32 จัดโดย ชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ ร่วมกับ มูลนิธิจำนง รังสิกุล และกรมส่งเสริมวัฒธรรม จัดขึ้นเพื่อเชิดชูผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้านสื่อวิทยุโทรทัศน์ ที่มีความประพฤติดี เป็นแบบอย่างในการทำงานให้กับคนรุ่นใหม่ได้มีแรงบันดาลใจในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งเป็นการให้กำลังใจแก่ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับสื่อวิทยุโทรทัศน์ และส่งเสริมให้มีการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ที่มีคุณประโยชน์ต่อสังคมสืบไป