นักศึกษาศิลปศึกษา ราชภัฏโคราช โชว์ฝีมือจากปลายพู่กัน คว้ารางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี”

        สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งผลงานของ นายกฤษดา ด่านกลาง และนางสาวชลนิภา เชิดไธสง นักศึกษาชั้นปีที่5 เข้าร่วมการประกวดในการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่35 ในโอกาสวันศิลป์ พีระศรี”:THE 35th EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS ซึ่งผลปรากฏว่าผลงานของ นายกฤษดา ด่านกลาง ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงินศิลป์ พีระศรีจากผลงานเทคนิคภาพพิมพ์ตะแกรงไหม ชื่อทุ่งดอกบัว หมายเลข5 ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ พร้อมเงินรางวัล จำนวน70,000 บาท พร้อมกันนี้ นางสาวชลนิภา เชิดไธสง ยังได้รับคัดเลือกผลงานเข้าร่วมจัดแสดงภายในงานจากผลงานเทคนิคสีน้ำมัน ชื่อ ลุ่มหลง หมายเลข1 ได้รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ เมื่อวันที่14 กันยายน2561 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

        การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยฯ ครั้งนี้ จัดโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร จากการเชิญชวนให้เยาวชนที่มีอายุตั้งแต่16-25 ปี ส่งผลงานศิลปกรรมทุกประเภทเข้าร่วมการประกวด ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกจะนำไปจัดแสดงภายในงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้น และสนับสนุนการทำงานสร้างสรรค์ผลงาน ให้เกิดการพัฒนาด้านศิลปะให้แก่ศิลปิน รวมถึงเป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนจะได้มีเวทีแสดงความสามารถในด้านศิลปกรรม และได้เผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชนมากขึ้น