Tender


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (งานยานพาหนะ)

                                       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

     เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

            และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

     ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

-----------------------------------------------------------------------------


                                            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

งานยานพาหนะ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ จึงขอประกาศผล ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้


                                                                                                                                        ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563


                              


                                                                                                                                                        (นางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ)

                                                                                                                                              ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

                                                                                                                                         ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                                                                                                                                                   เลขที่ 3588/2562  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562ที่  16/2563


เอกสารแนบท้ายประกาศ

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ