Tender


ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (งานอาคารสถานที่)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

    เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

       และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562)

-----------------------------------------------------------------------------


ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๙๘ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก 

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด นั้น

งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ จึงขอประกาศผล ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้


               ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. 256๓                              

                           (นางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ)

                                   ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

                 ผู้รับมอบอำนาจตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

                         เลขที่ ๓๕๘๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒


ที่  ๑๕/๒๕๖๓