ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.10/2563
2ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่16-2563 เครื่องไขมัน
3ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.9/2563
4ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ 2 กระบอกตา เลขที่11/2563 ประจำคณะวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี
5ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.8/2563
6ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาซื้อขายเลขที่ สนอ.ยธ.7/2563
7ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.6/2563
8ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารักษาความปลอดภัย1-2563
9ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.5/2563
10สาระสำคัญสัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ 1/2563
11ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.7/2563
12ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.8/2563
13ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุงคณะเทคดนโลยีอุตสาหกรรม 2/2563
14ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563
15ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.5/2563
16ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.4/2563
17ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.3/2563
18ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.6/2563
19ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.4/2563
20ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.3/2563
21ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.2/2563
22ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.1/2563
23ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2563
24ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2563
25สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่4/2563
26สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
27สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
28สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 1/2563
29สาระสำคัญสัญญาจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสารอาคาร 9 และอาคาร 31 เลขที่ 5/2562
30สาระสำคัญสัญญาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หนา้ มหาวิทยาลัยดว้ ยระบบ LED Full collor Outdoor เลขที่ 40/2562