ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.2/2564
2ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.1/2564
3ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเครื่องปรับอากาศ 1/2564
4ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2564
5ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร13,31,36 17-2563
6สาระสำคัญประกวดราคาซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.13/2563
8ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก ปี 2563 2-2563
9ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ 250เครื่อง 2-2563
10ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.12/2563
11ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.11/2563
12ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.10/2563
13ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.9/2563
14ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายแอร์19-2563 จำนวน 70-เครื่อง
15ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.12/2563
16สาระสำคัญ สัญญาจ้างเมนไฟฟ้า1-63
17ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาปรับห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
18ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.11/2563
19ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.10/2563
20ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่16-2563 เครื่องไขมัน
21ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.9/2563
22ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ชนิดเลนส์ประกอบ 2 กระบอกตา เลขที่11/2563 ประจำคณะวิทยาศาสคร์และเทคโนโลยี
23ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.8/2563
24ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาซื้อขายเลขที่ สนอ.ยธ.7/2563
25ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.6/2563
26ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญารักษาความปลอดภัย1-2563
27ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.5/2563
28สาระสำคัญสัญญาจ้างทำความสะอาด เลขที่ 1/2563
29ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.7/2563
30ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.8/2563