ประกาศเลื่อนการรายงานตัวเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563