Tender


ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


                                                                                                                                                                                                       


                                                                                                                                                        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด

ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ที่ 151/2563

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
        ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา