ราชภัฏโคราช น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

        เมื่อวันที่1 ตุลาคม2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย ดร.ไสว กันนุลา ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วย บุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะ ในพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่4 และถวายราชสดุดีน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ คณะกรรมการเหล่ากาชาด และประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

        พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่4 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ วันที่15 พฤษภาคม2394 ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญ ได้แก่ การแก้ไขธรรมเนียมข้าราชการเข้าเฝ้าให้สวมเสื้อ เช่น ประเทศตะวันตก ทรงทำสัญญาทางพระราชไมตรีและการต่างประเทศกับชาติตะวันตก(สนธิสัญญาเบาว์ริง) ทรงนำสยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก ทรงสนพระทัยเรียนรู้ภาษาและวิชาการของตะวันตก เช่น วิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ กระทั่งทรงสามารถทำนายการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำ จนได้รับการขนานพระนามว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยเสด็จสวรรคตในวันที่1 ตุลาคม2411 จากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้วันที่1 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ