คณะกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ประชุมบุคลากร นำเสนอความคิดเห็นร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัย

        คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัยและนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่19 พฤศจิกายน2561 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ2 โดยมี อาจารย์ศักดิ์ดา นาสองสี ประธานกรรมการสภาคณาจารย์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

        การประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่อง สวัสดิการของบุคลากร การบริหารกองทุนพนักงาน และการเลื่อนตำแหน่งของสายสนับสนุน จัดขึ้นเพื่อร่วมกันหารือพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งให้คณาจารย์และบุคลากรร่วมกันแสดงความคิดเห็น เสนอแนะแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม คณะกรรมการจะสรุปข้อคิดเห็นและดำเนินการเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป