ผนึกกำลังพี่น้องสองราช ราชภัฏโคราช-ราชมงคลอีสาน MOU ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

        เมื่อวันที่29 สิงหาคม2562 ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร9 ชั้น3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงนามร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งมีเป้าประสงค์ร่วมกันในการพัฒนา5 ด้าน คือ1. ด้านการจัดการศึกษา2. ด้านการวิจัย และบริการวิชาการ3. ด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร4. ด้านการใช้ทรัพยากรร่วมกัน 5. ด้านอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร โดยก่อนการลงนามความร่วมมือทั้งสองมหาวิทยาลัยได้มีการหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงาน และมีมติเห็นพ้องต้องกันจัดตั้งคณะทำงาน ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น การวิจัยและบริการวิชาการ เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบในการผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามแผนทันที ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ สืบเนื่องจากทั้งสองมหาวิทยาลัย มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต การวิจัย บริการวิชาการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และมีปณิธานที่แน่วแน่ร่วมกันในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นับเป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป