ราชภัฏโคราช เร่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต อบรมสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฯ

            เมื่อวันที่5-6 พฤศจิกายน2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมปฏิบัติการสร้างสมรรถนะครูไทยด้วยหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ ณ หอประชุมอนุสรณ์70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการอภิปรายเรื่อง การศึกษาฐานสมรรถนะ ต่อด้วยเรื่องการเรียนการสอนฐานสมรรถนะ และ มคอ.3 ฐานสมรรถนะ แล้วจึงเป็นการบรรยายเรื่อง การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดการศึกษาฐานสมรรถนะ(CBE) ในประเทศไทย และการแบ่งกลุ่มย่อยปฏิบัติการจัดทำ มคอ.3ฐานสมรรถนะ วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทิศนา แขมณี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร เสรีรัตน์ และ ดร.เฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน

      การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันการจัดการศึกษา มุ่งเน้นคุณภาพผู้เรียนเป็นสำคัญทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีในชีวิต ซึ่งคุณภาพต่าง ๆ จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยกระบวนการบ่มเพาะ ขัดเกลาและเสริมสร้างผู้เรียนให้มีความพร้อม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ เป็นไปตามเป้าหมายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งผู้สอนควรมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่ดี ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดโครงการอบรมให้กับอาจารย์คณะครุศาสตร์ และอาจารย์คณะร่วมผลิต รวมทั้งประธานหลักสูตรของทุกหลักสูตรในคณะต่าง ๆ จำนวน150 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาจารย์ผู้สอนของมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะครูไทยตามหลักสูตรครุศึกษาฐานสมรรถนะ เพื่อให้อาจารย์ที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น