สำนักศิลปะฯ ราชภัฏโคราช นำบุคลากรเรียนรู้ความพอเพียง ค่ายคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท

         เมื่อวันที่18-19 มิถุนายน2561 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ณ ศูนย์กสิกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมค่ายคุณธรรมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง วิถีชีวิตชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งกลุ่มเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน จำนวน4 ฐาน คือ ฐานการผลิต ปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ ฐานกสิกรรมไร้สารพิษ ระบบน้ำ การขยายพันธุ์พืช ฐานแปรรูปผลิตภัณฑ์ และฐานสหกรณ์ กสิกรรมไร้สารพิษ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ชีวิตแบบวิถีชุมชน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 มาใช้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใช้ทรัพยากรรอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนของตนได้ถูกต้อง อันเป็นการตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ว่า “ที่พึ่งของท้องถิ่น” อย่างแท้จริง