คณะกรรมการติดตามฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และพบผู้บริหาร ราชภัฏโคราช

            เมื่อวันที่21-22 ตุลาคม2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.. 2562 ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์,รองศาสตราจารย์ ดร.เทื้อน ทองแก้ว,รองศาสตราจารย์ ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา,รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญกมล ดอนขวา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมทรง อัศวกุล โดยคณะกรรมการได้ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และพบผู้บริหาร คณะ/สำนัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ดังนี้1. คณะครุศาสตร์2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์4. คณะวิทยาการจัดการ5. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 7. บัณฑิตวิทยาลัย8. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม9. สำนักงานอธิการบดี10. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ11. สำนักคอมพิวเตอร์12. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน13. สถาบันภาษา 14. สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ15. สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อทำการตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และแนะนำแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากขึ้น