ราชภัฏโคราช ลงพื้นที่บริการวิชาการ เก็บข้อมูลพัฒนาผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการ OTOP

        ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลงพื้นที่บริการวิชาการ เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์กลุ่มผู้ประกอบการOTOP เมื่อวันที่19 ตุลาคม2561 ณ สถานประกอบการ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการทำแชมพูสมุนไพร5 ชนิด เริ่มจากการคัดเลือกสมุนไพร การทำแห้ง และการนำสมุนไพรไปผสมในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้มาซึ่งแชมพูที่มีคุณภาพดี มีคุณสมบัติเหมือนทุกครั้งที่ทำการผลิต ซึ่งมี คุณณัฐธยาน์ โลหณุต ผู้ประกอบการเป็นผู้สาธิต

        จากการลงพื้นที่ครั้งนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มชุมชน พร้อมนำความรู้มาวิเคราะห์และดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ ซึ่งผลที่ได้รับจากการลงพื้นที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน เพื่อส่งเสริมการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนและผลักดันไปสู่การเป็นชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป