ราชภัฏโคราช สืบสานพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตรวันพุธสุดท้าย ภาคการศึกษาที่ 1/2562

        เมื่อวันที่16 ตุลาคม2562 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งทุกวันพุธ(พุธสุดท้าย)ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา2562 ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมรับศีล รับพร ฟังธรรมเทศนา พร้อมกันนี้ยังได้รณรงค์เชิญชวนให้ผู้ร่วมทำบุญใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะจากถุงพลาสติกและลดโลกร้อน

        โครงการตักบาตรทุกวันพุธ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่18 เพื่อสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมไทย ในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งปัจจัยและข้าวสารอาหารแห้งที่ได้รับจากการบิณฑบาต สำนักศิลปะฯ จะนำไปเป็นทุนการศึกษาและอาหารกลางวันมอบให้แก่ เด็กผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ณ โรงเรียนมัธยมพุทธเกษตร วัดโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา และพุทธศาสนิกชนที่สนใจสามารถร่วมทำบุญตักบาตรทุกวันพุธ โดยเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้ง ในภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา2562