ราชภัฏโคราช รับความนิยมต่อเนื่อง รายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงร่วมกันและรับตรงอิสระ ประจำปี 2561

        เมื่อวันที่26-27 มิถุนายน2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดให้มีการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงร่วมกันและรอบรับตรงอิสระ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์70 ปี โดยการเปิดรับสมัครนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่6 หรือเทียบเท่า ผ่านทางเว็บไซต์ ทปอ. รวมถึงการรับสมัครนักเรียนและผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากทั่วประเทศ ผ่านเว็บไซต์สมัครเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเข้าศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งในครั้งนี้ มีนักศึกษาใหม่เข้ารายงานตัว รอบรับตรงร่วมกัน จำนวน712 คน รอบรับตรงอิสระ จำนวน943 คน และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (รอบ2) จำนวน14 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น1,669 คน

        การรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ทำการเปิดสมัครนักศึกษา จำนวน4 รอบ คือ รอบแฟ้มสะสมผลงาน รอบโควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รอบรับตรงร่วมกัน และรอบรับตรงอิสระ ซึ่งมีนักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ เป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียง มีสาขาวิชาที่หลากหลาย รวมถึงเป็นที่ยอมรับของนักเรียน นักศึกษาและได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ปกครองในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ ด้วยการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งมั่นให้นักศึกษา มีส่วนร่วมกับท้องถิ่น พัฒนาการเรียนการสอนให้ก้าวหน้าทันสมัยทันต่อโลกปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถนำความรู้จากรั่วมหาวิทยาลัย ออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่พร้อมจะผลักดันให้นักศึกษาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ให้ตรงตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ว่า “สำนึกดี มีความรู้ พร้อมสู้งาน”