APIC NRRU ต่อยอดอาชีพเครือข่ายเกษตรกร อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวง

        เมื่อวันที่29-30 มีนาคม2561 ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรตามแนวพระราชดำริมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวงเพื่อการต่อยอดอาชีพในเชิงพานิชย์ รุ่นที่1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายงบประมาณและแผนงาน เป็นประธานเปิดการอบรม

        จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่งวง จัดขึ้นเพื่อบริการวิชาการให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่งวงได้นำความรู้ใหม่ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดเกิดเป็นแนวทางการประกอบอาชีพเชิงพานิชย์แบบครบวงจร