ราชภัฏโคราช ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เปิดเวทีเสวนาจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษา

            เมื่อวันที่30 ตุลาคม2562 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตัวแทนจากสถาบันสังคม และหน่วยงานทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ได้เปิดเวทีเสวนากระบวนการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน ดร.อารีย์ ศรีอำนวย คณะกรรมการดำเนินโครงการ กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการรายงานผลการดำเนินงาน กสศ. 4 เดือน การดำเนินงานของสมัชชาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาชุดเดิม การนำเสนอบทเรียนกระบวนการจัดตั้งสมัชชาศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี การอภิปรายแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาชุดใหม่ ประชุมคณะทำงาน กสศ. และเสนอแนวทางยกร่างสมัชชาการศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

            การเปิดเวทีเสวนากระบวนการจัดตั้งและขับเคลื่อนสมัชชาการศึกษาฯ เกิดจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ดำเนินการประสานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือจัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนครราชสีมาจึงได้จัดเวทีเสวนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อจัดตั้งและขับเคลื่อนให้เกิดสมัชชาการศึกษาของจังหวัดนครราชสีมามีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมคิด ร่วมเรียนรู้ ร่วมกระทำ ร่วมประเมิน ร่วมรับผิดชอบ ภายใต้หลักธรรมภิบาลเพื่อเป็นการขับเคลื่อนให้เกิดพลังสมัชชาในระดับฐานล่าง เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสาธารณะและพัฒนาร่วมกันในสังคม