การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สร้างสุขให้ชีวิต ด้วยเกษตรพอเพียง”

   วันที่ 9 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “สร้างสุขให้ชีวิต ด้วยเกษตรพอเพียง” โดยได้รับเกียรติจาก คุณโจน จันได แห่ง “สวนพันพรรณ” "การอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืชท้องถิ่น" คุณเสาวนีย์ สังขาระ (พี่เนาว์) "สร้างสรรค์เกษตรอินทรีย์เพื่อสังคมเป็นสุข" และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี "บทบาทสถาบันการศึกษากับการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น เพื่อสร้างสังคมเป็นสุข" ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ หัวหน้าโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจรฯ (APIC NRRU)