นักศึกษาศาสตร์พระราชา ลงพื้นที่มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่ชุมชน บวร2

   วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วย อาจารย์สุชาติ พิมพ์พันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และ อาจารย์ชิษณุพงศ์ ธนพิบูลพงศ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ร่วมปล่อยแถวนักศึกษาศาสตร์พระราชา เพื่อออกเดินทางไปมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานศึกษา 100 แห่ง ภายในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา

   ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู้ภัยโควิด-19 มอบเครื่องกดแอลกอฮอล์เจล (แบบใช้เท้าเหยียบ) จำนวน 100 เครื่อง และทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มอบหน้ากากผ้า พร้อม Face Shield ที่ได้จัดทำโดยนักศึกษาศาสตร์พระราชา จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อส่งมอบให้แก่ชุมชนใช้สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

   โดยทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้เข้มงวดในการตรวจคัดกรองสุขภาพของนักศึกษา และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยการให้นักศึกษาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ใส่หน้ากากอนามัย ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์เจล ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม และให้ปฏิบัติตาม Physical Distancing (การเว้นระยะห่างทางกายภาพ) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี ในการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ในสถานะการณ์ New Normal:ความปกติในรูปแบบใหม่ในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อทำหน้าที่ในการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่นอย่างเต็มความภาคภูมิ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่พึ่งของท้องถิ่น