เชื่อมสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน ราชภัฏโคราช ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากฟิลิปปินส์

        เมื่อวันที่5 ตุลาคม2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากตัวแทนวิชาชีพห้องสมุดจากประเทศฟิลิปปินส์ ประกอบด้วย1. University of the Immaculate Conception Davao First Asia Institute of Technology (FAITH) 2. University of Immaculate Conception (UIC) 3. University of the Philippines Mindanao 4. Ateneo de davao University และ 5. UNOTECH CO.LTD จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การให้บริการพร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานต่าง ๆ ภายในสำนักวิทยบริการฯ ซึ่งการเข้าศึกษาดูงานของประเทศฟิลิปปินส์ครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมชมการให้บริการห้องสมุดในประเทศไทย พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อใช้สำหรับให้บริการในสำนักวิทยบริการฯ เพื่อให้การบริการครอบคลุมและตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น