ราชภัฏโคราช จับมือ เชฟรอน อบรมพัฒนาวิชาชีพครูวิทย์-คณิต

        เมื่อวันที่4-6 เมษายน2561 ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ได้จัดการอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของสสาร ตอนที่2 และพลังงาน เครื่องกลและการเคลื่อนที่ ตอนที่2 ภายใต้โครงการChevron Enjoy Science :สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรม จากนั้นเป็นการนำเสนอบทเรียนสมบัติของสสาร การนำเสนอบทเรียน พลังงาน เครื่องกลและการเคลื่อนที่ การชี้แจงการดำเนินPLCในพื้นที่และจัดเตรียมบทเรียนสำหรับการสาธิตห้องเรียน การประชุมเครือข่ายPLC (แม่ข่าย-ลูกข่าย) และ
เขตพื้นที่การศึกษา วิทยากรโดย คุณนพคุณ แงวกุดเรือ ครูวิทยากรวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา จังหวัดขอนแก่น และวิทยากรส่วนกลางจาก บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต

        การจัดอบรมขยายผลเชิงปฏิบัติการ เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และเครือข่ายภาคีมหาวิทยาลัย โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้างความร่วมมือพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาด้วยการยกระดับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาทั้งในส่วนการผลิตครู ด้านวิชาการของสถานศึกษา กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านสะเต็มศึกษาให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จึงได้จัดอบรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูโรงเรียนในเครือข่าย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ที่จะเป็นแนวทางการพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการประกอบวิชาชีพครู