UBI NRRU พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการใหม่ อบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแก้วมังกร

        ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการโดยใช้องค์ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาเป็นฐาน (หลักสูตร ก.) หลักสูตรการสร้างธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแก้วมังกร เมื่อวันที่19-21 มิถุนายน2561 ณ ห้องประชุมกัลยาณเวทย์ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว และห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีอาหาร โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนา ศาสตร์ปรีชา รองอธิการบดีฝ่ายจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมในโครงการได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การจัดทำBusiness Model Canvas ของธุรกิจ หลักการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานGMP องค์ความรู้การเพาะปลูกแก้วมังกร และการฝึกปฏิบัติแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแก้วมังกร วิทยากรโดย คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

        การจัดโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการฯ สืบเนื่องจากศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการทั้งเก่าและใหม่ ด้วยการเป็นแหล่งความรู้ พร้อมฝึกฝนประสบการณ์วิชาชีพและส่งเสริมผู้ประกอบการรายใหม่ ด้วยเหตุนี้ได้เห็นความสำคัญและโอกาสในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ จึงจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ บุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจากแก้วมังกร เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ เกิดเป็นการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น และถือเป็นจุดเริ่มต้นของการบ่มเพาะผู้ประกอบธุรกิจรุ่นใหม่ต่อไป