โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

   โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ร่วมกับ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ณ ห้องประชุม 27.05.08 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การเกิดเพลิงไหม้ ประเภทของเพลิง การประยุกต์ใช้ระบบและอุปกรณ์ ต่อด้วยการฝึกซ้อมแผนภาคปฏิบัติสมมติสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น บริเวณด้านหน้าอาคาร 27 โดย สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ เทศบาลนครนครราชสีมาและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้

   พร้อมกันนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก สถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลบ้านเกาะ ฝ่ายกู้ชีพกู้ภัยจากมูลนิธิสว่างเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลจากโรงพยาบาลเทพรัตน์ นครราชสีมา ศูนย์แพทย์เขตเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา ร่วมฝึกซ้อมแผน จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการป้องกันและรู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์ในการระงับเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากเหตุอัคคีภัยเบื้องต้น ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม