นาฏศิลป์ไทย ราชภัฏโคราช น้อมรำลึกพระคุณครู ไหว้ครู ครอบครู ประจำปี 2561

        สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีไหว้ครู ครอบครู นาฏศิลป์ไทย ประจำปีการศึกษา2561เมื่อวันที่29-30 สิงหาคม2561 ณ หอประชุมอนุสรณ์70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน นักเรียนและนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเครือข่าย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน9 รูป จากนั้นเป็นพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย พิธีอ่านโองการไหว้ครู โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สมบัติ แก้วสุจริต ข้าราชการบำนาญ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้ได้รับพระราชทานครอบ แต่งตั้งเป็นประธานประกอบพิธีไหว้ครูโขน-ละคร คนสุดท้ายในรัชกาลที่9 ประธานผู้ประกอบพิธี ต่อด้วยพิธีอัญเชิญครูมาประทับในพิธี ถวายเครื่องสังเวย เจิมและครอบครู รำถวายมือ ปิดท้ายด้วยพิธีรับมอบ ลาเครื่องสังเวย อัญเชิญครูกลับ และโปรยข้าวตอกดอกไม้

        พิธีไหว้ครู ครอบครูนาฏศิลป์ไทย จัดขึ้นเพื่อแสดงความเคารพกตเวทีแด่บูรพาจารย์และครูบาอาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ศิษย์ ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางด้านวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวรณาตนรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มานะอดทน เพื่อนำความรู้ที่ได้รับติดตัวไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนในภายภาคหน้า อันเป็นเครื่องเตือนใจให้ศิษย์ประพฤติแต่คุณงามความดี อยู่ในศีลธรรม มีจริยธรรม ตั้งตนอยู่ในโอวาทคำสั่งสอนของครูอาจารย์ ซึ่งส่งผลให้ศิษย์ที่เข้าร่วมพิธี เกิดความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองทั้งด้านการเรียน หน้าที่การงาน และการดำรงชีวิตตลอดไป