นาฏศิลป์ไทย ราชภัฏโคราช สืบสานวรรณคดีพื้นบ้าน แสดงนาฏยการละคร เรื่อง ขุนช้างขุนแผน

            สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้สืบสานวรรณคดีพื้นบ้าน จัดแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาภายใต้โครงการนาฏยการละคร ละครนอก เรื่อง ขุนช้างขุนแผน ตอน พระไวยแตกทัพ เมื่อวันที่17 ตุลาคม2562 ณ เรือนโคราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐกรณ์ คิดการ คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการแสดงละครนอก โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ชั้นปีที่4

            การจัดโครงการนาฏยการละครครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ในรายวิชาละครรำ อันเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความคิด ความสามารถการจัดการแสดงทางด้านนาฏศิลป์ไทย พร้อมฝึกปฏิบัติการแสดงตามความเหมาะสม ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับนาฏศิลป์ไทย ในเรื่อง ภาษาท่า การตีบท การใช้บท ลีลาและท่ารำ อันเป็นการแสดงให้เยาวชนไทยได้รู้จักหวงแหนความเป็นไทย และร่วมกันอนุรักษ์ สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบต่อไป