คลินิกเทคโนโลยี ราชภัฏโคราช แสดงผลงานทางเทคโนโลยีฯ ในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563

   เมื่อวันที่ 10-19 มกราคม 2563 คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 “นวัตกรรมเกษตรไทย ยิ่งใหญ่ด้วยศาสตร์พระราชา (Sustainable Thai Agriculture Innovation under The King’s Philosophy) พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงโปรดให้ นายบุญเชิด กันภัย เป็นผู้แทนพระองค์เปิดงาน ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วย นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน

   การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2563 บุคลากรศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านผ้าไหม ผลิตภัณฑ์จากไหม อาทิ สบู่โปรตีนไหมผสมน้ำผึ้ง พร้อมแผ่นพับประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไปจัดนิทรรศการให้ความรู้ รวมไปถึงเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำยาดมสมุนไพรและการทำสบู่โปรตีนไหม ณ เวทีสำบายใจ อาคารกาญจนาภิเษก โดยได้รับความสนใจจากผู้เยี่ยมชมงานเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดนิทรรศการครั้งนี้ เพื่อบริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ท้องถิ่น อันเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือนและสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป