รปศ. ราชภัฏโคราช โฮมบุญรวมพลังศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

        ชมรมพิราบขาว สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสมทบทุนออกค่ายอาสาพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ท้องถิ่น ครั้งที่21” เมื่อวันที่5 ตุลาคม2562 ณ หอประชุมอนุสรณ์70 ปี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล วงษ์กาฬสินธุ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งกิจกรรมได้จัดให้มีการตั้งกองผ้าป่าสามัคคี การฟังพระธรรมเทศนา โดย พระมหาพงษ์เชฎฐ์ ธีรว์โส ป..9การถวายภัตตาหารเพล การจัดโรงทาน การร่วมกันแห่ผ้าป่ากองปฐมฤกษ์ ทอดผ้าป่า และชมการแสดงดนตรี ซึ่งปัจจัยที่ได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ ชมรมพิราบขาว จะนำไปจัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาและส่งเสริมประชาธิปไตยสู่ชุมชน ครั้งที่21 ระหว่างวันที่20-22 ธันวาคม2562 ณ โรงเรียนบ้านฝาผนัง ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมปลูกฝังให้นักศึกษามีจิตสาธารณ ด้วยการส่งเสริมเกี่ยวกับประชาธิปไตยในชุมชน และยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น ชุมชนมากยิ่งขึ้น