พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข “เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 5”

ชวนสัมผัสธรรมชาติท่องเที่ยวเชิงเกษตรชมฟรี 1 เดือนเต็ม ! งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข “เกษตร 100 ไร่ ครั้งที่ 5” ภายใต้แนวคิด สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์ของพระราชา ณ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ นายกสภามหาวิทยาลัย ถวายเครื่องราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักท่องเที่ยว ร้องเพลงของขวัญจากก้อนดินร่วมกัน ต่อด้วยประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ปลูกต้นทานตะวัน ป้อนนมแพะ ชมการแสดงจากวงโปงลางสายแนนลำตะคอง แชมป์ประเทศไทย 2 สมัยซ้อน และชมนิทรรศการภายในงาน

งานเกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช เปิดให้เข้าชมฟรีบนเนื้อที่มากกว่า 100 ไร่ ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2562-5 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งการเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตร 100 ไร่ ราชภัฏโคราช หัวใจหลักคือ การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นหลักชัยในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา การบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน นำไปสู่การสนองพระราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีสู่ชุมชน นำไปสู่การผลักดันให้เกษตร 100 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาดูงานวิชาการทางการเกษตรให้กับประชาชนทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง อีกทั้งยังเป็นแหล่งเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรไทยในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก

** ผู้สนใจเที่ยวชมงานสามารถศึกษารายละเอียดการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ:100 ไร่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สอบถามเพิ่มเติมที่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 2517 หรือที่ 08-1975-5606,08-1592-6658,(เปิดชมฟรีตลอดงาน)