ราชภัฏโคราช ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 12/2562

เสริมศักยภาพทางการแข่งขันของมหาวิทยาลัยอย่างไม่หยุดนิ่ง

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสัญจร ครั้งที่ 12/2562 ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จังหวัดปทุมธานี โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน และประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม โดยมีระเบียบวาระที่พิจารณา ดังนี้

  1. การอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
  2. (ร่าง) ตารางกำกับดูแลตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีการศึกษา 2562
  3. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี การศึกษา 2561
  4. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2561
  5. รายงานแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) และรายงานแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  6. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (1 ตุลาคม-30 พฤศจิกายน 2562)
  7. การจัดสร้างเหรียญพ่อขุนศักรินทร์
  8. การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ สรุปผลการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง