Calendar


ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการนำส่งแบบรายงาน 
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

ปฏิทินการนำส่งแบบรายงาน 
มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

 

 ภาคปกติ ภาค กศ.ปช.
ปีการศึกษา 2559ปีการศึกษา 2559

     - ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4  

      - ภาคการศึกษาที่ 2 ปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู  

 

     - ภาคการศึกษาที่ 2  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู 
     - ภาคการศึกษาที่ 1  

         (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียน
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)

 -ภาคการศึกษาที่ 2(ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู) 

 - ภาคการศึกษาที่ 2(นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)  

 - ภาคการศึกษาที่ 1 
     - ภาคการศึกษาที่ 1  
         (ยกเว้นสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียน
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)
 - ภาคการศึกษาที่ 1 เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง 

     - ภาคการศึกษาที่ 1 เปลี่ยนแปลง(ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)  

 - ภาคการศึกษาที่ 1(นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู) 

ปีการศึกษา 2558ปีการศึกษา 2558

     - ภาคการศึกษาที่ 1  
         (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียน
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)

      - ภาคการศึกษาที่ 1
      - ภาคการศึกษาที่ 1  
       (ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียน
รายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)
      - ภาคการศึกษาที่ 2 
     - ภาคการศึกษาที่ 2  (สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิตที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)
      ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
     - ภาคการศึกษาที่ 2   (สำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4)
     - ภาคการศึกษาที่ 2 (ยกเว้น นักศึกษาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4)
      - งดการเรียนการสอน  (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4) 
       - งดการเรียนการสอน  (ยกเว้นนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  ชั้นปีที่ 4) 

       -เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
(เทียบโอน)ภาคปกติที่ลงทะเบียนรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ในภาคการศึกษาฤดูร้อน
 

         ภาคการศึกษาฤดูร้อน 

 

 

 

ปีการศึกษา 2557ปีการศึกษา 2557
       - ภาคการศึกษาที่ 1  (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและตกค้าง) เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 3       ภาคการศึกษาที่ 1  
       - ภาคการศึกษาที่ 1   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ) ฉบับที่ 3       งดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาภาค กศ.ปช. 
       -ภาคการศึกษาที่ 1        - งดการเรียนการสอน   (กิจกรรมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร)
       - ภาคการศึกษาที่ 1   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและตกค้าง)    
       - ภาคการศึกษาที่ 1     (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและตกค้าง)  เปลี่ยนแปลง       - ภาคการศึกษาที่ 2  
       - ภาคการศึกษาที่ 1   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและตกค้าง) เปลี่ยนแปลง  ฉบับที่ 2     - ภาคการศึกษาที่ 2   (เปลี่ยนแปลง)
       - ภาคการศึกษาที่ 1   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ) ฉบับที่ 2     - ภาคการศึกษาฤดูร้อน  
        - ภาคการศึกษาที่ 1   (เปลี่ยนแปลง)
       - ภาคการศึกษาที่ 2   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายและตกค้าง)
       - งดการเรียนการสอน   (กิจกรรมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร)
        - ภาคการศึกษาที่ 2   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ)
        -ภาคการศึกษาที่ 2   (สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
       - ภาคการศึกษาฤดูร้อน   
ปีการศึกษา 2556ปีการศึกษา 2556
       - ภาคการศึกษาที่ 1 (เปลี่ยนแปลง)  
       - ภาคการศึกษาที่ 1 
        - ภาคการศึกษาที่ 1 (เปลี่ยนแปลง)  
       - ภาคการศึกษาที่ 1 
        - ภาคการศึกษาที่ 2         - ภาคการศึกษาที่ 2  (เปลี่ยนแปลง)
        - ภาคการศึกษาที่ 2 
       - ภาคการศึกษาฤดูร้อน        - ภาคการศึกษาฤดูร้อน

ภาคการศึกษาที่ 2(นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ที่ลงทะเบียนรายวิชาปฏิบัติการทางวิชาชีพครู)