รับสมัครนักศึกษากองทุนสวัสดิการนักศึกษาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด-19 (COVID-19) (สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ/ภาคกศ.ปช.)