ม. ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid -19)

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา บุคลากร และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid -19) ดังนี้ 

• การช่วยเหลือนักศึกษา
   1.มีกองทุนราชภัฏโคราช สู้ภัย Covid -19 ดูแลนักศึกษาและคนในครอบครัวที่ติดเชื้อ Covid –19 หรือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัย Covid -19 
   2.ลดค่าเทอม 10 % สำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 (ก่อนหน้านั้นมีการผ่อนผันการชำระค่าบำรุงการศึกษา)
   3.แจกซิมการ์ด 4 Mbps Unlimited เพื่อการศึกษาออนไลน์ ฟรี 3 เดือน ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 2/2562 (ภาค กศปช. และบัณฑิตศึกษา) และภาคเรียนที่ 3/2562 (ภาคปกติ)
   4.งดการจ่ายค่าปรับและค่าธรรมเนียม โดยงบค่าปรับจากการชำระค่าบำรุงการศึกษาล่าช้า ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ค่ายืนยันการลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด และค่าบำรุงการศึกษากรณีไม่สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่กำหนดในหลักสูตร (ภาค กศปช. และบัณฑิตศึกษา ใช้สำหรับภาคเรียนที่ 2/2562 และ 3/2562 ส่วนภาคปกติ ใช้สำหรับภาคเรียนที่ 3/2562 และ 1/2563)
   5.จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (BLENED LEARNING)
   6.ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติ ที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยฯ เช่น ประสานงานเกี่ยวกับการรายงานตัวเมื่อครบกำหนด 90 วัน โดยนักศึกษาสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ โดยไม่ต้องเดินทางไปด้วยตนเอง และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่นักศึกษาต้องการเดินทางกลับประเทศภูมิลำเนา
   7.ขยายเวลาการกู้ยืมและจ่ายคืนเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียน และไม่เก็บค่าปรับกรณีส่งคืนล่าช้า
   8.ลดราคาห้องพักในหอพักของมหาวิทยาลัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่นักศึกษา
   9.ปรับรูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
   10.เก็บชั่วโมงจิตอาสาภายนอกมหาวิทยาลัยฯ โดยไม่ต้องขออนุญาตมหาวิทยาลัยก่อน
   11.มีระบบ NRRU VPN เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้จากที่บ้าน
   12.ปรับสถานที่การให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์รักษาระยะห่างทางสังคม
   13.โครงการจัดหาอุปกรณ์การเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักศึกษายืมใช้
   14.ให้นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่มีชั่วโมงการฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัย สามารถกลับเข้ามาฝึกปฏิบัติได้ไม่เกิน 20 คนต่อห้องเรียน และให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข


• การช่วยเหลืออาจารย์และบุคลากร

   1.ซื้อประกันภัยกรณี COVID-19 เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน 1,161 คน
   2.สร้างระบบ Work from Home
   3.มอบหมายศูนย์วิทยาศาสตร์ผลิตเจลแอลกอฮอลล์สำหรับใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อ COVID – 19 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้ใช้ เช่น ตามจุดหน้าลิฟต์/ทางขึ้นอาคารของหน่วยงานต่างๆ และหน้ากากอนามัยให้แก่บุคลากรในระหว่างที่มีการปฏิบัติงาน
   4.มอบหมายให้ผู้บริหารหน่วยงานพิจารณาความช่วยเหลือในการปฏิบัติงาน Work from Home ตามความเหมาะสมและความจำเป็น
   5.ตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 และตั้งจุดคัดกรองก่อนขึ้นอาคารสำนักงานต่างๆ
   6.มีระบบ NRRU VPN เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยได้จากที่บ้าน
   7.มีโครงการกู้เงินแบบพิเศษเพื่อสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน และการทำงานแบบ Work from Home
   8.มอบหมายให้สำนักคอมพิวเตอร์และสำนักวิทยบริการฯ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น ระบบ NRRU E-Learning การให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือต่างๆ ผ่านทาง Virtual training
   9.ปรับลดค่าตอบแทนผู้บริหาร
   10.ปรับสถานที่การให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์รักษาระยะห่างทางสังคม


• การช่วยเหลือสังคม

   1.ยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
   2.ศูนย์นวัตกรรมแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรครบวงจร ตามแนวพระราชดำริ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (APIC NRRU) ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการเป็นศูนย์กลางเพื่อช่วยกระจายสินค้าเกษตร
   3.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการสร้างหุ่นยนต์ปฏิบัติการพ่นฆ่าเชื้อไวรัส และหุ่นยนต์ UVC เพื่อไปฆ่าเชื้อไวรัสตามสถานที่ต่างๆ เช่นโรงพยาบาล สถานที่ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมา
   4.เปิด “ตลาดนัดราชภัฏโคราชออนไลน์” เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และประชาชนในชุมชนที่สนใจ สำหรับการติดต่อซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการจากร้านค้าต่างๆ เปิดโอกาสให้ผู้ขายมือเก่ามือใหม่ได้มีโอกาสในการหารายได้เสริม หรือการทำเป็นอาชีพหลักให้กับตนเองได้ง่ายๆ
   5.จัดตั้งมีกองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสู้ภัย Covid -19 รับบริจาคเงินเพื่อจัดทำหน้ากากผ้า face shield เจลแอลกอฮอลล์ และน้ำดื่มทับแก้วที่ผลิตโดยมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปบริจาคแก่โรงพยาบาล และชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนในจังหวัดนครราชสีมา
   6.จัดให้มีโครงการ “ครัวราชภัฏแบ่งปัน” แจกอาหารฟรีให้กับประชาชนในพื้นที่ เป็นเวลาทั้งสิ้น 11 วันๆละ 500 กล่อง
   7.กลุ่มจิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดทำหน้ากากผ้าถวายแด่พระสงฆ์ในจังหวัดนครราชสีมา
   8.ส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาของบุคลากรในโครงการ “ตู้แบ่งปันความสุข”