ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเภทพิเศษ (ฐานะทางครอบครัวยากจน)

สามารถตรวจสอบรายชื่ออีกครั้งได้ที่

 http://entrance.nrru.ac.th