ปีที่ 29 ฉบับที่ 65 ประจำวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563