ปีที่ 28 ฉบับที่ 121 ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562