ปีที่ 28 ฉบับที่ 116 ประจำวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562