ปีที่ 28 ฉบับที่ 114 ประจำวันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562