ปีที่ 28 ฉบับที่ 123 ประจำวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562