ปีที่ 27 ฉบับที่ 61 ประจำวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561