ปีที่ 28 ฉบับที่ 102 ประจำวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562