ปีที่ 27 ฉบับที่ 62 ประจำวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2561