ปีที่ 28 ฉบับที่ 84 ประจำวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562