ปีที่ 29 ฉบับที่ 41 ประจำวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563