ปีที่ 28 ฉบับที่ 122 ประจำวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562