ปีที่ 28 ฉบับที่ 110 ประจำวันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562